Via2ShopPrivacy Statement

Privacyverklaring Via2Shop

Dit is de privacyverklaring van Via2Shop. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Via2Shop.

Korte privacyverklaring

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De gegevens worden verzameld voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken. Wij delen de gegevens alleen met derde partijen waar wij privacyvriendelijke afspraken mee hebben gemaakt. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

 • Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):
 • Uw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben, of waar u partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig voor ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens: Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)
Bewaartermijn: Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Soort gegevens: Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens
Bewaartermijn:7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Soort gegevens: Gegevens in de (leden)administratie
Bewaartermijn: Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Soort gegevens: Correspondentie
Bewaartermijn: Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Soort gegevens: Cookie ID´s
Bewaartermijn: Zie hier onder het kopje “Cookieverklaring”

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten “beperken”;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machine leesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen, zie contactgegevens. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.